Дошка оголошень


В Україні стартував проект
"Долаємо прірву"
Харків у проекті.

Тести 10 клас

 РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 1

                                   Історичний аспект виникнення держави

Початковий рівень

(За кожне правильно виконане завдання — 1 бал)

Завдання 1–3 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА правильна. Виберіть правильну відповідь, позначте її в таблиці та перенесіть до бланка відповідей.

 1. Укажіть правильне визначення для поняття
Варіант 1 Варіант 2
«країна». «держава».

А) об’єднання людей, що мають загальну територію проживання, єдину культуру, схожий спосіб життя ;

Б) особлива організація політичної влади в соціально неоднорідному суспільстві;

В) суверенна територія, що становить єдність історії, природних умов, населення і містить географічні ознаки;

Г) влада, яка існує на рівнях відносин між людьми та людськими спільнотами.

 

 1. Укажіть :
Варіант 1 Варіант 2
найбільш ранню форму об’єднання людей. Що було вищою владою в родовій общині.

 

А) первісний рід;

Б) первісне стадо;

В) збори всіх дорослих членів громади;

Г) збори старійшин.

 1. Визначте види норм, які регулювали життя людей у додержавний період:
Варіант 1 Варіант 2
«Правила поведінки, які об’єднували зародки права, моралі, релігії». «Історично складені правила поведінки людей, які ввійшли в звичку в результаті багаторазового використання протягом довгого часу».

А) моральні;

Б) мононорми;

В) релігійні;

Г) звичаї.

Середній рівень

(За правильно виконане завдання — 2 бали)

У завданні 4 виберіть ТРИ правильні відповіді із запропонованих. Позначте їх у таблиці та перенесіть до бланка відповідей.

 1. Укажіть причини виникнення держави:
Варіант 1 Варіант 2
економічні. політичні.

А) три великі поділи праці;

Б) поява надлишкового продукту, приватної власності;

В) виникнення патріархальної сім’ї;

Г) виникнення між класових конфліктів;

Д) утворення великих груп людей з протилежними інтересами;

Е) виникнення виробничого типу господарства;

Ж) неспроможність суспільної влади первісного суспільства врегульовувати                                     суперечності.

 

Достатній рівень

(За правильно виконане завдання — 3 бали)

Установіть відповідність між назвою теорії та її авторами.

                                                               Варіант 1

 

 1. Патріархальна
А) Карл Маркс, Фридрих Енгельс;
2.Теологічна. Б) Лев Петражицький;
3.Класова. В) Аристотель;
Г) Фома Аквінський.

                                                               Варіант 2

 1. Насильства
А) Лев Петражицький;
2.Психологічна. Б) Людвіг Гумплович;
3.Органічна. В) Конфуций;
Г) Герберт Спенсер.

 

Високий рівень

(За правильно виконане завдання — 4 бали)

У завданні 6 дайте повну розгорнуту відповідь і запишіть її до бланка відповідей.

Варіант 1

 1. Яка з відомих вам теорій походження держави здається найбільш ймовірною? Відповідь аргументуйте.

Варіант 2

Який з підходів до історичної типологізації держав здається найбільш доцільним? Відповідь аргументуйте.

САМОСТІЙНА РОБОТА 2

Загальна характеристика держави та державної влади

Початковий рівень

(За кожне правильно виконане завдання — 1 бал)

Завдання 1–3 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА правильна. Виберіть правильну відповідь, позначте її в таблиці та перенесіть до бланка відповідей.

 1. Укажіть правильне визначення для поняття
Варіант 1 Варіант 2
«механізм держави ». «функції держави».

А) основні напрямки діяльності держави, в яких розкривається її соціальна сутність і призначення в суспільстві;

Б) організація політичної влади в соціально неоднорідному суспільстві;

В) самостійність і незалежність держави у внутрішніх і зовнішніх справах ;

Г) система органів та організацій, які здійснюють державну владу

 1. Варіант 1                                                                           Варіант 2

Укажіть, що не є ознакою держави         Укажіть, що не включає апарат держави:

А) політична партія;                                       А) органи законодавчої влади;

Б) територія;                                                     Б) органи судової влади;

В) публічний характер влади;                         В) органи політичної влади;

Г) система правових норм.                             Г) органи виконавчої влади

 

 1. Укажіть, хто є
Варіант 1 Варіант 2
єдиним законодавчим органом. Головою держави в Україні

 

А) Президент;

Б) Верховна Рада;

В) голова Верховної Ради;

Г) прем’єр міністр.

 

Середній рівень

(За правильно виконане завдання — 2 бали)

У завданні 4 виберіть ТРИ правильні відповіді із запропонованих. Позначте їх у таблиці та перенесіть до бланка відповідей.

 1. Визначте, які з перелічених функцій належать до
Варіант 1 Варіант 2
зовнішніх. внутрішніх.

А) захист державного суверенітету;

Б) забезпечення прав і свобод громадян;

В) міжнародне співробітництво;

Г) формування державного бюджету;

Д) охорона законності і правопорядку;

Е) втручання у внутрішні справи іншої держави;

Ж) підтримка миру, світового порядку.

 

Достатній рівень

(За правильно виконане завдання — 3 бали)

 1. Установіть відповідність між поняттями та їхніми характеристиками.

                                                               Варіант 1

 

 1. Абсолютна монархія
А) монарх юридично є главою держави, але участі в управлінні практично не приймає;
2.Дуалістична монархія. Б) У монарха є право абсолютного вето, він призначає уряд, а закони приймає парламент;
3.Парламентська монархія. В) В руках монарха зосереджена вся повнота влади, він формує всі органи влади;
Г) Монарх підзвітний і підконтрольний парламенту.

                                                            

 

 

   Варіант 2

1.Президентська республіка А) Президент здійснює загальне керівництво урядом, який очолює прем’єр – міністр ;
2.Парламентська республіка. Б) Президент очолює уряд, який підзвітний тільки йому;
3.Змішана республіка. В) президент обирається парламентом або особливими зборами виборщиків;
Г) посада президента є довічною.

 

1
2
3

 

 

Високий рівень

(За правильно виконане завдання — 4 бали)

У завданні 6 дайте повну розгорнуту відповідь і запишіть її до бланка відповідей.

6.

Варіант 1

Розкрийте зміст поняття «демократичний режим», дайте йому правову оцінку

 

Варіант 2

Розкрийте зміст поняття «антидемократичний режим», дайте йому правову оцінку

 

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ 1

ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ

Варіант 1

Початковий рівень

(За кожне правильно виконане завдання — 0,5 бала)

Завдання 1–6 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА правильна. Виберіть правильну відповідь, позначте її в таблиці та перенесіть до бланка відповідей.

1.Вища влада у родовій общині належала:

А) вождю;

Б) старійшинам;

В) зборам всіх дорослих членів общини;

Г) найсильнішому з общини.

 

2.Яке правове поняття означає силу, яка, за допомогою авторитету, переконання, примусу має можливість підкоряти своїй волі?

А) держава;

Б) правила;

В) влада;

Г) мораль.

 1. Укажіть невірне твердження:

А) у первісному суспільстві соціальні норми формувалися стихійно, передавалися з покоління в покоління;

Б) порушення правил поведінки у первісному суспільстві не каралося;

В)головним способом регулювання була заборона;

Г) права і обов’язки члена роду складали єдине ціле.

 

 1. Визначте, згідно якої теорії держава походить з сільської громади, основу якої складає сім’я.

А) органічна;

Б) психологічна;

В) теологічна;

Г) патріархальна.

 

 1. 5. Механізм держави включає:

А) державний гімн;

Б) державну власність;

В) державний апарат;

Г) державний суверенітет.

 

 1. Основними напрямками діяльності держави є:

А) політика держави;

Б) ідеологія держави;

В) функції держави;

Г) завдання держави.

 

Середній рівень

(За кожне правильно виконане завдання — 1 бал)

У завданні 7 виберіть УСІ правильні відповіді із запропонованих. Позначте їх у таблиці та перенесіть до бланка відповідей.

 1. Укажіть ознаки держави.

А) президент;

Б) суверенітет;

В) територія;

Г) наявність політичних партій;

Д) правова система;

Е) податкова система.

 

У завданні 8 складіть схему.

 1. «Форми державного устрою»

У завданні 9 дайте відповідь на питання і запишіть її в таблицю, починаючи зліва.

 1. Назвіть форму державного режиму, при якому обмежуються політичні права і свободи, існує однопартійна система і заборона на існування опозиції, державна ідеологія є обов’язковою, вибори носять формальний, декоративний характер.

(Пам’ятайте: клітинок у таблиці може бути більше, ніж літер у слові.)

 

Достатній рівень

(За кожне правильно виконане завдання — 1,5 бала)

Завдання 10 має на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ. Упишіть відповіді в таблицю та перенесіть до бланка відповідей.

 1. Установіть відповідність між терміном та визначенням.
1.Форма правління А) спосіб територіально – політичного устрою держави;
2.Форма державного устрою. Б) спосіб утворення і взаємодії вищих органів державної влади;
3.Форма державного режиму. В) спосіб організації і здійснення державної влади;
Г) сукупність засобів і методів здійснення державної влади.

 

У завданні 11 необхідно встановити правильну логічну послідовність тверджень. Цифрі 1 у таблиці має відповідати буква, що позначає перше обране твердження; цифрі 2 — буква, що позначає друге обране твердження тощо. Відповідь упишіть у таблицю і перенесіть до бланка відповідей.

 1. Установіть послідовність історичної типологізації держав за формаційним підходом.
А) сучасна держава; 1
Б) феодальна держава; 2
В) рабовласницька держава; 3
Г) соціалістична держава; 4
Д)   буржуазна держава; 5

 

Високий рівень

(За повну розгорнуту відповідь — 3 бали)

У завданні 12 дайте повну розгорнуту відповідь і запишіть її до бланка відповідей.

 1. Яку форму державного правління ви вважаєте найбільш ефективною в сучасних умовах? Чому саме ? Відповідь аргументуйте.

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ 1

ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ

 

Варіант 2

Початковий рівень

(За кожне правильно виконане завдання — 0,5 бала)

Завдання 1–6 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА правильна. Виберіть правильну відповідь, позначте її в таблиці та перенесіть до бланка відповідей.

 1. У первісному суспільстві відносини не регулювалися:

А) моральними нормами;

Б) звичаями;

В) релігійними нормами;

Г) правовими нормами.

2.Яке правове поняття характеризує історичний тип суспільства,оснований на певному способі виробництва?

А) цивілізація;

Б) індустріалізація;

В) формація;

Г) колективізація.

 1. Укажіть твердження , яке не є характерним для первісного суспільства.

А) була запроваджена система податків;

Б) був родовий принцип організації населення;

В) існували неписані правила поведінки — звичаї;

Г) суспільна влада виражала інтереси всього суспільства.

 

 1. Визначте, згідно якої теорії походження держави вона виникає з появою приватної власності і розшарування суспільства:

А) насильницька;

Б) психологічна;

В) суспільно-економічна;

Г) патріархальна.

 

 1. 5. Державний службовець або структурно оформлений колектив державних службовців, наділених владними повноваженнями , утворений на законних підставах , це:

А) державний орган;

Б) політик;

В) керівник;

Г) державний апарат.

 1. Яке з наведених понять характеризує одну з форм політичного режиму:

А) монархія;

Б) республіка;

В) федерація;

Г) демократія.

 

Середній рівень

(За кожне правильно виконане завдання — 1 бал)

У завданні 7 виберіть УСІ правильні відповіді із запропонованих. Позначте їх у таблиці та перенесіть до бланка відповідей.

 1. Укажіть внутрішні функції держави.

А) захист державного суверенітету;

Б) захист прав національних меншин;

В) фінансовий контроль;

Г) міжнародне співробітництво;

Д) охорона правопорядку;

Е) охорона природи.

 

У завданні 8 складіть схему.

 1. «Форма державного правління»

 

У завданні 9 дайте відповідь на питання і запишіть її в таблицю, починаючи зліва.

 1. Назвіть форму державного режиму, для якого характерні: реальність політичних прав і свобод громадян, формування органів влади шляхом загальних виборів, політичний плюралізм.

(Пам’ятайте: клітинок у таблиці може бути більше, ніж літер у слові.)

 

Достатній рівень

(За кожне правильно виконане завдання — 1,5 бала)

Завдання 10 має на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ. Упишіть відповіді в таблицю та перенесіть до бланка відповідей.

 1. Установіть відповідність між формою правління і її ознаками .
1.Дуалістична монархія А) В руках монарха зосереджена повнота влади, він формує всі органи влади;
2.Парламентська монархія. Б) У монарха є право абсолютного вето (відхилення законопроектів);
3.Абсолютна монархія. В) влада монарху делегується народом;
Г) монарх юридично є главою держави, але не має право вето по відношенню до законопроектів.

 

У завданні 11 необхідно встановити логічну послідовність тверджень. Цифрі 1 у таблиці має відповідати буква, що позначає перше обране твердження; цифрі 2 — буква, що позначає друге обране твердження тощо. Відповідь упишіть у таблицю і перенесіть до бланка відповідей.

 1. Визначте історичну послідовність появи держав згідно типологізації за формаційним підходом.
А) Імперія Карла Великого; 1
Б) Римська імперія; 2
В) Радянський Союз; 3
Г) Франція періоду Другої республіки ; 4
Д) Республіка Україна ; 5

 

Високий рівень

(За повну розгорнуту відповідь — 3 бали)

У завданні 12 дайте повну розгорнуту відповідь і запишіть її до бланка відповідей.

 1. Яку форму державного устрою ви вважаєте найбільш ефективною в сучасних умовах? Чому саме ? Відповідь аргументуйте.

РОЗДІЛ 2

Основи теорії права та правовідносин

САМОСТІЙНА РОБОТА 3

ПРАВОВА СИСТЕМА

 

Початковий рівень

(За кожне правильно виконане завдання — 1 бал)

Завдання 1–3 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА правильна. Виберіть правильну відповідь, позначте її в таблиці та перенесіть до бланка відповідей.

 1. Укажіть правильне визначення для поняття
Варіант 1 Варіант 2
«соціальні норми». «правові норми».

А) правила, вироблені суспільством чи групою людей у процесі спільного життя й діяльності;

Б) правила поведінки людей, які уособлюють усталені уявлення про добро і зло;

В) загальнообов’язкові, формально визначені правила поведінки, встановлені державою з метою регулювання суспільних відносин;

Г) найдавніші норми поведінки, які передаються з покоління в покоління.

 1. 2. Укажіть правильне твердження для поняття
Варіант 1 Варіант 2
«об’єктивне право». «суб’єктивне право».

А) право як об’єкт наукового дослідження;

Б) система всіх діючих норм права, яка сформувалась і діє незалежно від особи;

В) міра поведінки особи, яка залежить від її бажання ;

Г) систематизація нормативно – правових актів.

 

 1. Оберіть приклад:
Варіант 1 Варіант 2
Закону Підзаконного акту

 

А) Указ Президента;

Б) Декларація;

В) Цивільний кодекс;

Г) Звіт.

 

Середній рівень

(За правильно виконане завдання — 2 бали)

У завданні 4 виберіть ТРИ правильні відповіді із запропонованих. Позначте їх у таблиці та перенесіть до бланка відповідей.

 

Варіант 1

 1. Укажіть види соціальних норм

Варіант 2

 1. укажіть види правових актів

 

А) декрети;

Б) промови ;

В) традиції;

Г) звичаї;

Д) підзаконні акти;

Е) закони;

Ж) моральні норми.

 

Достатній рівень

(За правильно виконане завдання — 3 бали)

Завдання 5 має на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ. Упишіть відповіді в таблицю та перенесіть до бланка відповідей.

5.Установіть відповідність між назвою функції права та її змістом.

                                                               Варіант 1

 

1.Культурно – історична функція А) право стимулює соціально – корисну поведінку людини і обмежує шкідливу для суспільства поведінку;
2.Функція соціального контролю. Б) право сприяє становленню людини як законослухняного члена суспільства;
3.Виховна функція. В)право в нормативній формі закріплює вищі досягнення людської цивілізації;
Г) право інформує людину про її права та обов’язки.

                                                               Варіант 2

Установіть відповідність видом джерела права і його характеристикою

 1. Нормативно – правовий акт
А) рішення по конкретній справі, якому надано нормативну силу;
2.Нормативний договір Б)письмовий документ, прийнятий в установленому порядку компетентним органом держави, який містить правові норми;
3.Правовий звичай. В) офіційний документ, домовленість між двома і більше суб’єктами права, яка містить обов’язкові для них положення;
Г) правило поведінки, яке здавна стихійно склалося і санкціоноване державою.

 

Високий рівень

(За правильно виконане завдання — 4 бали)

У завданні 6 нарисуйте схему.

6.

Варіант 1 Варіант 2
Галузева система законодавства Вертикальна система законодавства.

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 6 рядків)

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 4

ПРАВОВІДНОСИНИ І ПРАВОПОРУШЕННЯ

 

Початковий рівень

(За кожне правильно виконане завдання — 1 бал)

Завдання 1–3 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА правильна. Виберіть правильну відповідь, позначте її в таблиці та перенесіть до бланка відповідей.

 

 1. Укажіть елемент структури
Варіант 1 Варіант 2
норми права. правовідносин.

А) суб’єкт;

Б) звичай ;

В) договір;

Г) санкція.

2.Укажіть правильне визначення для поняття

Варіант 1 Варіант 2
« об’єкти правовідносин». «зміст правовідносин».

А) суб’єктивні права і юридичні обов’язки учасників правовідносин;

Б) закріплені Конституцією України необхідні для виконання дії;

В) люди і їх об’єднання, які виступають носіями прав і обов’язків;

Г) реальні матеріальні чи нематеріальні блага, з приводу яких здійснюються правовідносини.

 

 1. Закінчіть висловлювання, вставивши пропущене слово.
Варіант 1 Варіант 2
Конкретні життєві обставини, які не залежать від волі людини, з якими пов’язують виникнення правовідносин називають: Обставини, настання яких залежить від волі особи і які тягнуть за собою певні юридичні наслідки, називають:

А) події;

Б) випадки;

В)обставини;

Г) дії.

Середній рівень

(За правильно виконане завдання — 2 бали)

У завданні 4 виберіть ТРИ правильні відповіді із запропонованих. Позначте їх у таблиці та перенесіть до бланка відповідей.

Варіант 1 Варіант 2
 1. Оберіть приклади юридичних актів
4.Оберіть приклади юридичних вчинків

 

А) зруйнування будинку в результаті повені;

Б) заява;

В) знахідка;

Г) договір;

Д) акт реєстрації шлюбу;

Е) створення картини;

Ж) видання поетичної збірки.

 

Достатній рівень

(За правильно виконане завдання — 3 бали)

Завдання 5 має на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ. Упишіть відповіді в таблицю та перенесіть до бланка відповідей.

5.Установіть відповідність між видами правопорушення і їх характеристикою.

                                                               Варіант 1

 

1.Злочини А) порушення трудової дисципліни;
2.Адміністративні проступки. Б) невиконання договірних зобов’язань, порушення авторського права;
3.Цивільно – правові проступки. В) порушення громадського порядку, правил торгівлі;
Г)найбільш небезпечні для суспільства правопорушення, передбачені Кримінальним кодексом.

                                                      

 

 

       Варіант 2

Установіть відповідність між елементами складу правопорушення і їх характеристикою

1.Суб’єкт правопорушення А) суспільні відносини, соціальні блага, цінності, на які посягає правопорушник;
2.Об’єкт правопорушення Б) ставлення особи до скоєного діяння і його наслідків;
3.Суб’єктивна сторона правопорушення. В) зовнішня характеристика правопорушення, яка включає протиправне діяння, його результат і причино – наслідковий зв’язок між ними;
Г) деліктоздатна особа, яка здійснила правопорушення

 

Високий рівень

(За повну розгорнуту відповідь — 4 бали)

У завданні 6 дайте повну розгорнуту відповідь і запишіть її до бланка відповідей.

 1. Прокоментуйте вислів, пов’яжіть його з характеристикою понять «правосвідомість», «законність», «правопорядок ».
Варіант 1 Варіант 2
«Якщо ми хочемо домогтися поваги до закону, ми спочатку мусимо створити закон, гідний поваги» Луїс Брандейс.. «Суддя – це розмовляючий закон, а закон – мовчазний суддя» Цицерон.

 

 

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ 2

ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА ТА ПРАВОВІДНОСИНИ

Варіант 1

Початковий рівень

(За кожне правильно виконане завдання — 0,5 бала)

Завдання 1–6 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА правильна. Виберіть правильну відповідь, позначте її в таблиці та перенесіть до бланка відповідей.

 1. Укажіть, яке джерело права є основним у правовій системі України

А) правовий звичай;

Б) правовий прецедент;

В) нормативно – правовий договір;

Г) нормативно – правовий акт.

 

 1. Вид систематизації нормативно – правових актів, який полягає в об’єднанні кількох нормативно — правових актів в єдиний нормативно – правовий акт без зміни змісту – це:

А) інкорпорація;

Б) кодифікація;

В) уніфікація;

Г) консолідація.

 

 1. Що зайве у структурі правової норми?

А) диспозиція;

Б) санкція;

В) систематизація;

Г) гіпотеза.

 

 1. Укажіть, який інститут входить до конституційного права.

А) правочинів;

Б) територіального устрою;

В) позовної давності;

Г) представництва і довіреності.

 

 1. Назвіть принцип, що визначає провідну, визначальну роль закону в правовій системі, яка забезпечується його найвищою юридичною силою.

А) верховенство влади;

Б) верховенство закону;

В) верховенство права;

Г) верховенство держави.

 

 1. Знайди помилку в твердженні: « У сучасному світі існують найбільш поширені правові сім’ї:..»

А) романо — германська;

Б) англосаксонська;

В) слов’янська;

Г) мусульманська.

 

Середній рівень

(За кожне правильно виконане завдання — 1 бал)

У завданні 7 виберіть УСІ правильні відповіді із запропонованих. Позначте їх у таблиці та перенесіть до бланка відповідей.

 1. Укажіть види юридичної відповідальності:

А) моральна;

Б) адміністративна;

В) кримінальна;

Г) державна;

Д) дисциплінарна;

Е) партійна;

Ж) цивільно — правова.

 

У завданні 8 нарисуйте схему.

 1. Система права.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

У завданні 9 дайте відповідь на питання і запишіть її в таблицю, починаючи зліва.

 1. Визнана державою загальна можливість мати передбачені законом права та обов’язки, здатність бути їхнім носієм – це:

(Пам’ятайте: клітинок у таблиці може бути більше, ніж літер у слові.)

 

Достатній рівень

(За правильно виконане завдання — 1,5 бала)

Завдання 10–11 мають на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ. Упишіть відповіді в таблицю та перенесіть до бланка відповідей.

10 Установіть відповідність між назвою обставини, що виключає юридичну відповідальність, та прикладом ситуації, що її ілюструє

 

 1. Необхідна оборона
А) касир банку, якому грабіжник погрожував пістолетом, віддав всі гроші, які знаходились у касі;
 1. Уявна оборона
Б) охоронець магазину, побачивши, що грабіжник намагається винести телевізор, затримав його, завдавши йому тілесних ушкоджень;
3.Фізичний або психологічний примус. В) під час затримання особи, яка вчинила злочин, лейтенант міліції С., побачивши, що затриманий потягнувся до кишені та, маючи інформацію про те, що той може бути озброєний, вистрілив;
Г) водій автобусу з метою уникнення наїзду на пішохода, спрямував машину на узбіччя і зруйнував молочний кіоск..

 

 1. Установіть відповідність між видом правопорушення і видом юридичної відповідальності
1.За скоєння злочину А)матеріальна;
2.За порушення трудової, навчальної, службової дисципліни Б) адміністративна;
3.За шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації внаслідок порушення накладених на працівника трудових обов’язків. В) кримінальна;
Г) дисциплінарна

 

1
2
3

 

 

Високий рівень

(За повну розгорнуту відповідь — 3 бали)

У завданні 12 дайте повну розгорнуту відповідь і запишіть її до бланка відповідей.

12. Напиши невелике есе «Правовідносини в моєму житті».

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ 2

ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА ТА ПРАВОВІДНОСИНИ

Варіант 2

Початковий рівень

(За кожне правильно виконане завдання — 0,5 бала)

Завдання 1–6 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА правильна. Виберіть правильну відповідь, позначте її в таблиці та перенесіть до бланка відповідей.

 1. Укажіть, як називається система нормативних актів, якими регулюються суспільні відносини

А) законодавство;

Б) правова система;

В) система права;

Г) кодекси.

 

 1. Який з наведених правових актів має вищу юридичну силу щодо інших:

А) Закон України «Про освіту»;

Б) Указ Президента України «Про забезпечення дальшого розвитку вищої освіти»;

В) Постанова Верховної Ради «Про зміни у складі комітетів Верховної Ради України»;

Г) Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової економічної програми розвитку внутрішнього ринку на період до 2012 року».

 

 1. Укажіть складову правовідносин

А) суб’єкт ;

Б) санкція;

В) гіпотеза;

Г) правоздатність.

 

 1. Укажіть, як називається передбачене кримінальним законом суспільно небезпечне винне каране діяння.

А) проступок;

Б) правопорушення;

В) злочин;

Г) вчинок.

 

 1. Суб’єктами кримінального, дисциплінарного правопорушення виступають лише:.

А) фізичні особи;

Б) юридичні особи;

В) юридичні та фізичні особи;

Г) поняття суб’єкта в цих випадках відсутнє.

 

 1. Знайди помилку в твердженні: « Види юридичної відповідальності:»

А) кримінальна ;

Б) моральна;

В) адміністративна;

Г) дисциплінарна.

 

Середній рівень

(За кожне правильно виконане завдання — 1 бал)

У завданні 7 виберіть УСІ правильні відповіді із запропонованих. Позначте їх у таблиці та перенесіть до бланка відповідей.

 1. Укажіть склад правопорушення:

А) зміст;

Б) суб’єкт;

В) об’єкт;

Г) дія;

Д) суб’єктивна сторона;

Е) подія;

Ж) об’єктивна сторона.

 

У завданні 8 нарисуйте схему.

 1. Система законодавства.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

У завданні 9 дайте відповідь на питання і запишіть її в таблицю, починаючи зліва.

 1. Вид систематизації, який полягає у створенні нового нормативно – правового акту на основі попередніх актів з їх частковою чи повною зміною їх змісту – це:

(Пам’ятайте: клітинок у таблиці може бути більше, ніж літер у слові.)

 

Достатній рівень

(За правильно виконане завдання — 1,5 бала)

Завдання 10–11 мають на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ. Упишіть відповіді в таблицю та перенесіть до бланка відповідей.

10.Розташуйте нормативно – правові акти у відповідності до їх юридичної сили , де 1 — вища.

А) Указ Президента; 1
Б) Постанова Кабінету Міністрів України; 2
В) Конституція України; 3
Г) Постанова Верховної Ради; 4
Д) Закон України « Про громадянство» 5
Е) Наказ Міністра оборони. 6

 

 1. Установіть відповідність між інститутом права і галуззю
1.Інститут спадкування А) конституційне право;
2.Інститут підряду Б) адміністративне право;
3.Інститут президентства В)цивільне право;
Г) трудове право

 

1
2
3

 

 

Високий рівень

(За повну розгорнуту відповідь — 3 бали)

У завданні 12 дайте повну розгорнуту відповідь і запишіть її до бланка відповідей.

12. Напиши невелике есе «Правопорядок як основа для розбудови демократичного суспільства».

РОЗДІЛ 3

Основи публічного права України

САМОСТІЙНА РОБОТА 5

Основні права, свободи і обов’язки громадян

Початковий рівень

(За кожне правильно виконане завдання — 1 бал)

Завдання 1–3 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА правильна. Виберіть правильну відповідь, позначте її в таблиці та перенесіть до бланка відповідей.

 1. Закінчіть висловлювання
Варіант 1 Варіант 2
«Конституція — це…». «Згідно Конституції єдиним джерелом влади в Україні є…».
А) Головний закон держави; А)Президент;
Б) Основний закон; Б) Парламент;
В) найважливіший закон; В) народ;
Г)   найсуворіший закон. Г) Уряд.

 

 1. Укажіть дату прийняття
Варіант 1 Варіант 2
Акту проголошення незалежності України Конституції України.

А) 28 червня 1996 р;

Б) 16 липня 1990 р ;

В) 24 серпня 1991р;

Г) 1 грудня 1991р.

 

 1. Укажіть, яке право можна віднести до:
Варіант 1 Варіант 2
Політичних прав економічних прав

А) право на освіту;

Б) право на працю;

В) право на сім’ю;

Г) право на свободу об’єднань у політичні партії та громадські організації.

 

Середній рівень

(За кожне правильно виконане завдання — 2 бали)

У завданнях 4–5 виберіть УСІ правильні відповіді із запропонованих. Позначте їх у таблиці та перенесіть до бланка відповідей.

 1. Укажіть:
Варіант 1 Варіант 2
Конституційні обов’язки громадян Права громадян

А) заробляти собі на життя працею;

Б)сплачувати податки і збори ;

В) займатись підприємницькою діяльністю;

Г)дотримуватися Конституції і законів України;

Д) звертатися до суду для захисту своїх прав;

Е) захищати Вітчизну;

Ж) брати участь в управлінні державними справами.

 

Достатній рівень Варіант 1

 1. Розташуйте, у хронологічній послідовності етапи розвитку української держави.
А) незалежна Україна; 1
Б) Українська народна республіка; 2
В) козацька держава; 3
Г) Радянська Україна; 4
Д) Київська Русь 5
Е) Гетьманщина. 6

Достатній рівень Варіант 2

 1. Розташуйте, у хронологічній послідовності правові пам’ятники України:
А) Конституція України; 1
Б) Універсали Центральної Ради; 2
В) Литовські статути; 3
Г) Конституція Пилипа Орлика; 4
Д) Руська Правда 5
Е)   Декларація про державний суверенітет України. 6

.

 

Високий рівень

(За правильно виконане завдання — 4 бали)

У завданні 6 дайте повну розгорнуту відповідь і запишіть її до бланка відповідей.

Варіант 1 Варіант 2
Наведіть приклади реалізації особистих прав Наведіть приклади реалізації культурних прав

 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 6

Особливості організації державної влади і місцевого самоврядування в Україні

Початковий рівень

(За кожне правильно виконане завдання — 1 бал)

Завдання 1–3 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА правильна. Виберіть правильну відповідь, позначте її в таблиці та перенесіть до бланка відповідей.

 

 1. Визначте форми народовладдя в Україні
Варіант 1 Варіант 2
Безпосередньої демократії: Представницької демократії

А) референдум;

Б) страйк;

В) суд;

Г) діяльність Верховної Ради.

 

 1. Укажіть, як називається
Варіант 1 Варіант 2
Система державних органів, наділених владними повноваженнями Повноважний представник народу в органах державної влади

А) Адміністрація Президента;

Б)Уряд України;

В) депутат;

Г) Верховна Рада.

 

 1. Укажіть правильне визначення для поняття
Варіант 1 Варіант 2
«кворум». «спікер».

А) порядок обрання народних депутатів;

Б) голова парламенту;

В) встановлена кількість присутніх депутатів, необхідна для прийняття закону або проведення засідання;

Г) представник українського народу в Верховній Раді.

 

Середній рівень

(За правильно виконане завдання — 2 бали)

У завданні 4 виберіть УСІ правильні відповіді із запропонованих. Позначте їх у таблиці та перенесіть до бланка відповідей.

 1. Укажіть повноваження:
Варіант 1 Варіант 2
Верховної Ради України Президента України

А) прийняття законів;

Б) забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави;

В) проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою;

Г) приймає рішення про визнання іноземних держав;

Д) визначає основи зовнішньої і внутрішньої політики;

Е) затверджує державний бюджет.

Ж) спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади

Достатній рівень

(За правильно виконане завдання — 3 бали)

Завдання 5 має на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ. Упишіть відповіді в таблицю та перенесіть до бланка відповідей.

Варіант 1

Установіть відповідність між терміном і визначенням

1.Мажоритарна система виборів А) порядок організації та проведення виборів до представницьких органів;
2.Пропорційна система Б) половина депутатів обирається за мажоритарною системою, половина – за пропорційною;
 1. Змішана система
В) проведення виборів по багатомандатних виборчих округах, у яких балотуються кандидати, об’єднані в списки від політичних партій та блоків;
Г) голосування за конкретних осіб і визначення результатів виборів залежно від кількості отриманих кандидатом голосів виборців

 

1
2
3

 

 

Варіант 2

Установіть відповідність між терміном і визначенням

 1. Виборчий ценз
А) спеціальні органи, які організовують і проводять вибори;
 1. Виборча кампанія
Б) ухилення виборців від участі в голосуванні;
 1. Абсентеїзм
В) заходи, які здійснюють державні органи влади з метою підготовки та проведення виборів;
Г) визначені в законодавчому порядку умови (вік), які обмежують участь громадян у виборах

 

1
2
3

 

 

Високий рівень

(За правильно виконане завдання — 4 бали)

У завданні 6 дайте повну розгорнуту відповідь і запишіть її до бланка відповідей.

 1. Визначте свою позицію і складіть аргументовану промову щодо твердження:
Варіант 1 Варіант 2
Участь у виборах в Україні має бути обов’язковою. Депутатська недоторканість в Україні має бути скасована.

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 7

Фінансове, адміністративне, екологічне право

Початковий рівень

(За кожне правильно виконане завдання — 1 бал)

Завдання 1–3 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА правильна. Виберіть правильну відповідь, позначте її в таблиці та перенесіть до бланка відповідей.

 1. Закінчіть висловлювання
Варіант 1 Варіант 2
«Фінансове право регулює…». «адміністративне право регулює…».

А) суспільні відносини у сфері збирання, розподілу та використання органами державної влади коштів…

Б) суспільні відносини, що виникають з приводу застосування найманої праці;

В) сімейно – шлюбні та прирівняні до них відносини;

Г) суспільні відносини, що виникають у процесі виконавчо – розпорядчої діяльності держави

2.Укажіть серед наведених інститут

Варіант 1 Варіант 2
Екологічного права Фінансового права

А) місцевого самоврядування;

Б) бюджету;

В) екологічної безпеки;

Г) державної служби.

 

 1. Укажіть, що є
Варіант 1 Варіант 2
Об’єктом адміністративного права. Суб’єктом адміністративного права.

А) протиправна винна дія чи бездіяльність;

Б) адміністративно – правові відносини;

В) державні органи, підприємства, установи,організації,службові та фізичні особи, які реалізують свої права у сфері виконавчо – розпорядчої діяльності;

Г) іноземні держави.

 

Середній рівень

(За кожне правильно виконане завдання — 2 бали)

У завданнях 4–5 виберіть УСІ правильні відповіді із запропонованих. Позначте їх у таблиці та перенесіть до бланка відповідей.

 1. Укажіть види податків і зборів
Варіант 1 Варіант 2
загальнодержавних. місцевих.

А) податок з реклами;

Б) ринковий збір;

В) акцизний збір;

Г) податок за землю;

Д) податок на додану вартість;

Е) курортний збір;

Ж) податок на нерухоме майно;

З) збір за паркування автотранспорту

 

Достатній рівень

 1. Відповідно до екологічного законодавства
Варіант 1 Варіант 2
Громадяни мають право Громадяни зобов’язані

А) брати участь у проведенні громадських екологічних експертиз;

Б) використовувати об’єкти рослинного і тваринного світу відповідно до закону;

В) вносити плату за використання природних ресурсів;

Г) збирати у порядку загального використання дикорослі рослини, внесені до Червоної книги;

Д) об’єднуватись у громадські природоохоронні формування.

Е) не порушувати екологічні права й інтереси громадян та інших суб’єктів;

Ж) берегти природу, охороняти її багатства.

Високий рівень

(За правильно виконане завдання — 4 бали)

У завданні 6 дайте повну розгорнуту відповідь і запишіть її до бланка відповідей.

 1. Розв’яжіть юридичну задачу

Варіант 1

Внаслідок аварії на хімічному заводі у місті Рубіжне відбувся викид отруйних речовин у атмосферу. Гранично допустима концентрація шкідливих для здоров’я речовин була перевищена в декілька разів. За наказом головного лікаря санітарно – епідеміологічної служби Чумаченка інформація про викид в атмосферне повітря забруднюючих хімічних речовин не була доведена до відома населення. Які екологічні права громадян порушені? Хто понесе юридичну відповідальність? Свою думку обґрунтуйте.

Варіант 2

 

Громадянин Грищенко, не маючи дозволу відповідних органів, огородив ділянку лісу, пояснивши, що він має на меті відновити на цій території поголів’я косуль, щоб потім зробити тут мисливське угіддя. Він пообіцяв , що найближчим часом підготує всі необхідні документи. Норми якого законодавства порушені в цій ситуації? Який вид відповідальності настане? Свою думку обґрунтуйте.

САМОСТІЙНА РОБОТА 8

Кримінальне право

Початковий рівень

(За кожне правильно виконане завдання — 1 бал)

Завдання 1–3 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА правильна. Виберіть правильну відповідь, позначте її в таблиці та перенесіть до бланка відповідей.

 1. Закінчіть висловлювання
Варіант 1 Варіант 2
«Кримінальний кодекс визначає, яке діяння є…». «Згідно з Кримінальним кодексом осудна особа, яка вчинила злочин у віці старше 16 років вважається…».
А) дисциплінарним проступком; А) об’єктом злочину;
Б) правопорушенням; Б) суб’єктом злочину;
В) злочином; В) винуватцем злочину;
Г) порушенням прав людини. Г) осудженим.
 1. Закінчіть висловлювання
Варіант 1 Варіант 2
«Якщо злочин не доведено до кінця з причин, які не залежать від волі злочинця…». «Якщо злочин не доведено до кінця у випадку добровільної відмови злочинця…».

А) кримінальна справа не буде заведена;

Б) він нестиме повну відповідальність;

В) настане часткова відповідальність;

Г) закон звільняє від відповідальності

 1. Доповніть, чого не вистачає:
Варіант 1 Варіант 2
Склад злочину: об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єктивна сторона, … Види співучасників злочину: організатор, підбурювач, пособник, …

А) суб’єкт;

Б) злочинець;

В) правопорушення;

Г) виконавець

 

Середній рівень

(За правильно виконане завдання — 2 бал)

У завданні 4 виберіть УСІ правильні відповіді із запропонованих. Позначте їх у таблиці та перенесіть до бланка відповідей.

 

Варіант 1

 1. Укажіть, які основні види покарань можуть бути застосовані до неповнолітніх згідно з Кримінальним кодексом.

А) догана;

Б) штраф;

В) довічне ув’язнення;

Г) виправдання;

Д) громадські роботи;

Е) застереження;

Ж) позбавлення волі.

 

Варіант 2

 1. Укажіть, які примусові заходи виховного характеру можуть бути застосовані до неповнолітніх згідно з кримінальним кодексом.

А) арешт;

Б) застереження;

В) позбавлення волі;

Г) передача під нагляд батьків;

Д) направлення неповнолітніх до спеціальної навчально-виховної установи;

Е) виправні роботи;

Ж) громадські роботи.

 

Достатній рівень

(За правильно виконане завдання — 3 бали)

Завдання 5 має на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ. Упишіть відповіді в таблицю та перенесіть до бланка відповідей.

 1. Установіть відповідність між юридичним терміном і його визначенням.

Варіант 1

 1. Арешт.
 2. Обмеження волі.
 3. Позбавлення волі.
А) позбавлення права обіймати певні посади;

Б) утримання засудженого в умовах ізоляції 1–6 місяців;

В) тримання особи в кримінально – виконавчих установах відкритого типу без ізоляції від суспільства;

Г) ізоляція в спеціальних виправно-трудових установах.

 

 

Варіант 2

 1. Приготування.
 2. Замах.
 3. Закінчений злочин.
А) вчинене особою умисне діяння, спрямоване на вчинення злочину, але не доведене до кінця з причин, що не залежали від її волі;

Б) діяння, яке має всі ознаки складу злочину;

В) пошук співучасників, знарядь, засобів злочину, усунення перешкод;

Г) вивчення прикладів злочинів з метою отримання інформації про способи злочинних дій.

 

Високий рівень

(За правильно виконане завдання — 4 бали)

У завданні 6 дайте повну розгорнуту відповідь і запишіть її до бланка відповідей.

 

6.Розгляньте ситуацію і дайте їй правову оцінку. Поясніть, чи містить ситуація склад злочину?Схарактеризуйте його ознаки , обставини, які пом’якшують чи обтяжують покарання учасників ситуації.

Варіант 1

У селі Миронівка у колодязі жителі знайшли труп 80 – річної мешканки села. Слідство виявило, що стара жінка була попередньо задушена. Ввечері, напередодні загибелі, жінку бачили біля магазину з онуком 17 років і 20 – річним односельчанином Степаном, який недавно повернувся з місця позбавлення волі. Молоді люди були напідпитку і вимагали від жінки, щоб вона дала їм гроші на горілку. Суд встановив винуватість обох чоловіків у смерті старої.

Варіант 2

Остапенко(18 років) підмовив свого сусіда Грищенко(13 років) через кватирку проникнути у квартиру громадянки Сєчкіної, пояснивши, що жінка заборгувала гроші, не хоче їх повертати, а йому стало відомо, що вона нещодавно отримала значну суму. Грищенко вдерся у кімнату, грошей не знайшов, але під час того, як він виходив з квартири, його затримав сусід Сєчкіної і викликав міліцію.

 

 

 

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ 3

ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

 

Варіант 1

Початковий рівень

(За кожне правильно виконане завдання — 0,5 бала)

Завдання 1–6 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА правильна. Виберіть правильну відповідь, позначте її в таблиці та перенесіть до бланка відповідей.

 1. Перший Всеукраїнський референдум відбувся:

А)16 липня 1990 р.;

Б)24 серпня 1991 р.;

В) 1 грудня 1991 р.;

Г) 28 червня 1996 р.

 

 1. Укажіть вищий орган в системі виконавчої влади України

 

А) Конституційний Суд України;

Б) Верховна Рада України;

В) Верховний Суд України;

Г) Кабінет Міністрів України

 1. Укажіть назву недержавного правоохоронного органу

А) міліція;

Б) прокуратура;

В) прикордонні органи;

Г) адвокатура

 1. Право на свободу слова належить до:

А) громадянських прав;

Б) політичних прав;

В) культурних прав;

Г) соціально – економічних прав;

 1. Укажіть елемент стадії злочину:

А) хуліганство;

Б) об’єктивна сторона;

В) готування;

Г) караність

 1. До загальнодержавних податків не належить:

А) податок з реклами;

Б) податок на доходи фізичних осіб;

В) мито;

Г) збір за забруднення навколишнього природного середовища.

 

Середній рівень

(За кожне правильно виконане завдання — 1 бал)

У завданні 7 виберіть УСІ правильні відповіді із запропонованих. Позначте їх у таблиці та перенесіть до бланка відповідей.

 1. Згідно Конституції України право законодавчої ініціативи мають:

А) Президент України;

Б) Конституційний Суд України;

В) Голови обласних адміністрацій;

Г) народні депутати України;

Д) Кабінет Міністрів України;

Е) Верховний Суд України;

Ж) Національний Банк України.

 

У завданні 8 дайте відповідь на питання і запишіть її в таблицю, починаючи зліва.

 1. Назвіть правовий термін, який визначає особу, якій злочином заподіяно моральної, фізичної або майнової шкоди.

(Пам’ятайте: клітинок у таблиці може бути більше, ніж літер у слові.)

 

У завданні 9 нарисуйте схему.

 1. Схематично відтворіть стадії злочину.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Достатній рівень

(За кожне правильно виконане завдання — 1,5 бала)

Завдання 10 має на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ. Упишіть відповіді в таблицю та перенесіть до бланка відповідей.

 1. Установіть відповідність між правовим терміном і його змістом
1.Об’єкти екологічного права. А) встановлені та гарантовані державою можливості у сфері використання природних ресурсів, охорони навколишнього середовища; 1
2.Суб’єкти екологічного права . Б) використання можливостей навколишнього природного середовища для задоволення економічних, екологічних, оздоровчих та інших потреб людини ; 2
 1. Екологічні права людини.
В) сукупність природних, природно – соціальних процесів, природних комплексів, екосистем та життя і здоров’я громадян, що підлягають охороні; 3
Г) особи, яким відповідно до закону належить право природокористування і покладено обов’язок щодо охорони довкілля..

 

У завданні 11 необхідно встановити правильну логічну послідовність тверджень. Цифрі 1 у таблиці має відповідати буква, що позначає перше твердження; цифрі 2 — буква, що позначає друге твердження тощо. Відповідь упишіть у таблицю і перенесіть до бланка відповідей.

 1. Установіть послідовність розгляду справи в судах загальної юрисдикції:
А) Європейський суд із прав людини; 1
Б) касаційний суд; 2
В) місцевий суд; 3
Г) апеляційний суд.

 

Високий рівень

(За повну розгорнуту відповідь — 3 бали)

У завданні 12 дайте повну розгорнуту відповідь і запишіть її до бланка відповідей.

 1. Розгляньте ситуацію і дайте їй правову оцінку. Поясніть, чи містить ситуація склад злочину?Схарактеризуйте його ознаки, обставини, які пом’якшують чи обтяжують покарання учасників ситуації.

Громадянин Сидорчук повертався з роботи (він працював охоронцем у банку) пізно ввечері. Проходячи парком, він почув «Рятуйте» і кинувся на допомогу. Двоє підлітків намагалися відібрати валізу у літнього чоловіка, який упав, але продовжував тримати свою поклажу. Гумовою палицею Сидорчук наніс кілька ударів нападникам, один з них знепритомнів, другий утік. За порадою Сидорчука дідусь викликав міліцію і «швидку».

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ 3

ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

 

Варіант 2

Початковий рівень

(За кожне правильно виконане завдання — 0,5 бала)

Завдання 1–6 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА правильна. Виберіть правильну відповідь, позначте її в таблиці та перенесіть до бланка відповідей.

1.Конституція України була прийнята:

А)16 липня 1990 р.;

Б)24 серпня 1991 р.;

В) 1 грудня 1991 р.;

Г) 28 червня 1996 р.

 

 1. Укажіть єдиний законодавчий орган в Україні

 

А) Конституційний Суд України;

Б) Верховна Рада України;

В) Верховний Суд України;

Г) Кабінет Міністрів України

 1. Укажіть назву правоохоронного органу, на який покладено функцію державного обвинувачування в суді

А) міліція;

Б) прокуратура;

В) Служба безпеки України;

Г) адвокатура

 1. Право на відпочинок і дозвілля належить до:

А) громадянських прав;

Б) політичних прав;

В) культурних прав;

Г) соціально – економічних прав;

 1. Укажіть ознаку злочину:

А) суб’єктивна сторона;

Б) об’єктивна сторона;

В) готування;

Г) винність

 1. До місцевих податків не належить:

А) податок з реклами;

Б) комунальний податок;

В) курортний збір;

Г) податок на доходи фізичних осіб

Середній рівень

(За кожне правильно виконане завдання — 1 бал)

У завданні 7 виберіть УСІ правильні відповіді із запропонованих. Позначте їх у таблиці та перенесіть до бланка відповідей.

 1. За вчинення адміністративних правопорушень до неповнолітніх віком від 16 до 18 років можуть бути вжиті такі заходи впливу:

А) адміністративний арешт;

Б) штраф;

В) застереження;

Г)догана чи сувора догана;

Д) передача неповнолітнього під нагляд батькам чи особам, що їх замінюють;

Е) громадські роботи;

Ж) виправні роботи.

 

У завданні 8 дайте відповідь на питання і запишіть її в таблицю, починаючи зліва.

 1. Назвіть правовий термін, який визначає особу, яка у співучасті з іншими суб’єктами злочину безпосередньо чи шляхом використання інших осіб, що відповідно до закону не підлягають кримінальній відповідальності за скоєне, вчинила злочин.

(Пам’ятайте: клітинок у таблиці може бути більше, ніж літер у слові.)

 

У завданні 9 нарисуйте схему.

9.Види злочинів.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Достатній рівень

(За кожне правильно виконане завдання — 1,5 бала)

Завдання 10 має на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ. Упишіть відповіді в таблицю та перенесіть до бланка відповідей.

 1. Установіть відповідність між правовим терміном і його змістом
1.Амністія. А) крайній захід, який використовується для припинення правопорушення; 1
 1. Помилування.
Б) вплив на свідомість людини шляхом звернення до її сумління, правосвідомості; 2
3.Примус. В) звільнення від кримінального покарання та його відбування, який на підставі закону застосовується до певної категорії осіб; 3
Г) повне або часткове звільнення засудженого від покарання, яке приймається Президентом стосовно індивідуально визначеної особи

 

У завданні 11 необхідно встановити правильну логічну послідовність тверджень. Цифрі 1 у таблиці має відповідати буква, що позначає перше твердження; цифрі 2 — буква, що позначає друге твердження тощо. Відповідь упишіть у таблицю і перенесіть до бланка відповідей.

 1. Установіть послідовність зміни статусу суб’єкта протягом розгляду кримінальної справи.
А) обвинувачений; 1
Б) підсудний; 2
В) підозрюваний; 3
Г) затриманий; 4
Д) дієздатний.

Високий рівень

(За повну розгорнуту відповідь — 3 бали)

У завданні 12 дайте повну розгорнуту відповідь і запишіть її до бланка відповідей.

 1. Розгляньте ситуацію і дайте їй правову оцінку. Поясніть, чи містить ситуація склад злочину?Схарактеризуйте його ознаки, обставини, які пом’якшують чи обтяжують покарання учасників ситуації.

Після шкільної дискотеки дев’ятикласники Ігор і Микита попросили Семикласника Сергія купити їм цигарки. Той погодився, але продавщиця кіоску відмовила йому. Старші хлопці почали глузувати з семикласника, що він ні на що не здатний. Тоді Сергій схопив цеглину, розбив вітрину кіоску, схопив кілька пачок сигарет і втік. Уламком скла було нанесено важку травму ока продавщиці кіоску. За свідченнями очевидців всі неповнолітні були затримані.

Частина 4

ОСНОВИ ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Цивільне право

САМОСТІЙНА РОБОТА 9

Початковий рівень

(За кожне правильно виконане завдання — 1 бал)

Завдання 1–3 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА правильна. Виберіть правильну відповідь, позначте її в таблиці та перенесіть до бланка відповідей.

 1. Визначте поняття
Варіант 1 Варіант 2
«Особисті немайнові відносини, пов’язані з майновими». «Особисті немайнові відносини, які не пов’язані з майновими»

А) відносини, пов’язані з особистістю, мають невідчужуваний характер і виникають завдяки здійсненню нею її особистих прав і свобод;

Б) відносини, які можуть спричиняти невигідні наслідки для їх учасників (захист честі, гідності, ділової репутації);

В) відносини власності, які складаються між суб’єктами з приводу належності, користування і переходу засобів виробництва, предметів споживання та інших матеріальних благ;

Г) відносини, які виникають у зв’язку з наданням послуг, у процесі виконання робіт, у зв’язку зі створенням, використанням, охороною винаходів, торговельних марок, творів науки, літератури та інших результатів інтелектуальної діяльності

2.Укажіть об’єкти власності

Варіант 1 Варіант 2
Народу України Комунальної власності

А) майно, яке належить державному підприємству;

Б) майно, що належить відповідній територіальній громаді;

В) житлові будинки, квартири, предмети домашнього вжитку;

Г) земля, її надра,атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси.

 

 1. Закінчіть речення:
Варіант 1 Варіант 2
Наслідком укладання договору є виникнення… Дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав і обов’язків є…

А) зобов’язання;

Б) правоздатність;

В) відповідальність;

Г) правочин.

 

Середній рівень

(За кожне правильно виконане завдання — 2 бали)

У завданні 4 виберіть УСІ правильні відповіді із запропонованих. Позначте їх у таблиці та перенесіть до бланка відповідей.

 1. Оберіть приклади:
Варіант 1 Варіант 2
Підстави для цивільно – правової відповідальності Спосіб захисту цивільних прав

А) визнання правочину недійсним ;

Б) наявність майнової шкоди;

В) протиправність діяння;

Г) припинення правовідношення;

Д) наявність майна;

Е) причинний зв’язок між протиправною поведінкою правопорушника і шкодою, що настала;

Ж) відшкодування моральної шкоди;

 

Достатній рівень

 1. Установіть відповідність між :

                                                               Варіант 1

віком і видом цивільно – правової дієздатності

 1. від 14 до 18 років
А) повна цивільна дієздатність;
 1. до 14 років.
Б) неповна;
 1. більше 18 років
В) часткова цивільна дієздатність;
Г) солідарна цивільна дієздатність .

                                                               Варіант 2

Терміном і визначенням

1.Право володіння А) право особи на майно, яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею;
 1. Право користування
Б) можливість визначати юридичну і фактичну долю речі;
3.Право розпорядження. В) можливість власника фактично утримувати річ;
Г) можливість вилучення корисних властивостей із речей.

 

1
2
3

Високий рівень

(За правильно виконане завдання — 4 бали)

У завданні 6 дайте повну розгорнуту відповідь і запишіть її до бланка відповідей.

 1. Розв’яжіть юридичну задачу

Варіант 1

Олександра уклала договір прокату холодильника із фірмою побутових послуг «Добродій». Після закінчення строку договору дії вона доручила своєму сусіду Сергію відвезти холодильник у приміщення фірми – наймодавця. Але Сергій холодильник продав і гроші витратив на спиртні напої. Фірма «Добродій» звернулася з вимогою до Олександри про відшкодування вартості холодильника, але жінка заявила, що тепер за це має відповідати Сергій, який не виконав взяте на себе зобов’язання.

Варіант 2

 

14 – річний Олег за зароблені під час канікул гроші купив у 18 – річного Микити вівчарку. На другий день Олег, гуляючи з вівчаркою, не втримав собаку на повідку і вона порвала дорогий костюм громадянину Климову. Климов поставив вимогу перед батьками Олега про відшкодування шкоди. Батьки відмовились це зробити, оскільки не давали синові згоди на купівлю собаки. Вони заявили, що оскільки договір укладений їх сином є нікчемним, то власником собаки є Микита і претензії щодо відшкодування шкоди вони переадресували йому.

 

Сімейне право. Житлове право

САМОСТІЙНА РОБОТА 10

Початковий рівень

(За кожне правильно виконане завдання — 1 бал)

Завдання 1–3 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА правильна. Виберіть правильну відповідь, позначте її в таблиці та перенесіть до бланка відповідей.

 

 1. Закінчіть висловлювання
1 Варіант 2 Варіант
« В Україні жінки можуть брати шлюб». «В Україні чоловіки можуть брати шлюб…».

А) при досягненні 14 років;

Б) при досягненні 18 років;

В) незалежно від віку;

Г) при досягненні 17 років.

 

 1. Визначте поняття
Варіант 1 Варіант 2
«шлюб». «подружжя»

А) жінка і чоловік, які проживають разом;

Б) сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у державному органі реєстрації актів цивільного стану;

В) жінка і чоловік, які мають спільне майно;

Г) жінка і чоловік, які перебувають у шлюбі, зареєстрованому в державних органах цивільного стану.

 1. Укажіть:
Варіант 1 Варіант 2
Перешкоду для укладання шлюбу. Умову для укладання шлюбу.

А) відсутність згоди батьків;

Б) наявність між особами, які бажають укласти шлюб, відносин усиновлення;

В) досягнення шлюбного віку;

Г) наявність спільної дитини.

У завданні 4 виберіть УСІ правильні відповіді із запропонованих. Позначте їх у таблиці та перенесіть до бланка відповідей.

 

Варіант 1

 1. Укажіть права власника житлового будинку, передбачені Цивільним кодексом України.

А) використовувати помешкання для проживання членів своєї сім’ї, інших осіб;

Б) використовувати помешкання для промислового виробництва;

В) розпоряджатися своїм житловим будинком на свій розсуд (продати, подарувати, заповісти, тощо);

Г) створювати об’єднання власників квартир;

Д) на свій розсуд здійснювати будь який ремонт і перепланування;

Е) порушувати правила експлуатації будинку;

Ж) захищати свої законні інтереси в судовому порядку.

 

Варіант 2

 1. Укажіть випадки, коли квартири не підлягає приватизації .

А) однокімнатні квартири;

Б) квартири — музеї;

В) кімнати в гуртожитках;

Г) квартири, де проживають громадяни, що потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи;

Д) квартири в будинках закритих військових поселень;

Е) квартири, в яких проживають інваліди дитинства;

Ж) квартири, які віднесено у встановленому порядку до непридатних для проживання.

 

Достатній рівень

(За правильно виконане завдання — 3 бали)

Завдання 5 має на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ. Упишіть відповіді в таблицю та перенесіть до бланка відповідей.

 1. Установіть відповідність між юридичним терміном і його змістом.

Варіант 1

 1. Особисте немайнове право подружжя.
 2. Майнове право подружжя.
 3. Особистий немайновий обов’язок подружжя.
А) дружина, чоловік повинні матеріально підтримувати одне одного;

Б) спільно піклуватись про побудову сімейних стосунків;

В) володіти спільно нажитим майном на правах спільної сумісної власності;

Г) обирати прізвище при реєстрації шлюбу.

 

 

Варіант 2

1.Немайнові права батьків.

2.Немайнові права дітей.

 1. Майнові обов’язки дітей.
А) піклуватись про батьків, проявляти про них турботу та надавати допомогу;

Б) звертатися за захистом своїх прав та інтересів до органу опіки та піклування;

В) обирати форми та методи виховання;

Г) брати участь у додаткових витратах, спричинених тяжкою хворобою, інвалідністю або немічністю.

 

Високий рівень

(За правильно виконане завдання — 4 бали)

У завданні 6 дайте повну розгорнуту відповідь і запишіть її до бланка відповідей.

 1. Розв’яжіть юридичну задачу

Варіант 1

17 – річна Олена Д. узяла шлюб з 19 – річним Антоном В. Через півроку Тетяна отримала у спадок будинок у селі Сидорівка і подружжя вирішило продати його, щоб придбати квартиру у місті . Батьки виступили проти , мовляв, Олена ще неповнолітня і не може без згоди батьків укладати такі правочини. Вони звернулися до суду про визнання договору купівлі – продажу недійсним.

 

Варіант 2

Жителі одного з багатоповерхових будинків звернулися до компетентних органів з вимогою вжити заходів щодо громадянина Степанченка, який протягом кількох місяців робить ремонт у своїй квартирі, руйнує стіни, переплановує розташування стін. В результаті цього у квартирах над помешканням Степанченка перестала працювати вентиляція. Крім того, постійний грюкіт, пил, запах фарб і лаків причинив розлад здоров’я сусідам Тесленко і Бариновій.

 

Земельне право. Трудове право.

САМОСТІЙНА РОБОТА 11

Початковий рівень

(За кожне правильно виконане завдання — 1 бал)

Завдання 1–3 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА правильна. Виберіть правильну відповідь, позначте її в таблиці та перенесіть до бланка відповідей.

 

1 Оберіть правильне визначення до поняття

1 Варіант 2 Варіант
Право оренди земельної ділянки. Право земельного сервітуту.

А) право володіння і користування земельною ділянкою, яка перебуває у державній або комунальній власності, без встановлення строку;

Б) право продавати або іншим шляхом відчужувати земельну ділянку;

В) засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою;

Г) право власника або землекористувача земельної ділянки на обмежене платне або безоплатне користування чужою земельною ділянкою.

 

 1. Укажіть, яке з наведених положень відповідно до Земельного кодексу є:
Варіант 1 Варіант 2
обов’язком землекористувача правом землекористувача

А) вносити мінеральні добрива;

Б) самостійно господарювати на землі;

В) мати гарні стосунки з сусідами;

Г) своєчасно сплачувати земельний податок

 

 

 

Варіант 1 Варіант 2
 1. Укажіть, що забезпечує своїм громадянам держава.
 2. Укажіть, на підставі чого виникають трудові відносини.
А) робоче місце; А) домовленостей;
Б) рівність трудових прав; Б) трудового договору;
В) високу оплату праці; В) взаємної зацікавленості;
Г) повагу до людини, яка працює. Г) матеріальної вигоди.

 

Середній рівень

(За правильно виконане завдання — 2 бали)

У завданні 4 виберіть УСІ правильні відповіді із запропонованих. Позначте їх у таблиці та перенесіть до бланка відповідей.

 1. Укажіть підстави для припинення трудового договору
Варіант 1 Варіант 2
За ініціативою власника або уповноваженого ним органу За ініціативою робітника

А) переїзд на нове місце проживання ;

Б) зміни в організації виробництва і праці – ліквідація, реорганізація, банкрутство підприємства;

В) прогул;

Г) поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу;

Д) вступ до вищого навчального закладу;

Е) порушення корпоративної культури ;

Ж ) вихід на пенсію.

 

Достатній рівень

(За правильно виконане завдання — 3 бали)

Завдання 5 має на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ. Упишіть відповіді в таблицю та перенесіть до бланка відповідей.

 1. Установіть відповідність між віком робітника і тривалістю робочого часу.

Варіант 1

 1. Неповнолітні віком від 16 до 18 років.
 2. Повнолітні робітники.
 3. Учнів від 14 до 15 років, які працюють під час канікул
А) 24 години;

Б) 40 годин;

В) 36 годин;

Г) 38 годин.

1
2
3

Установіть відповідність між тривалістю щорічної основної відпустки і категорією робітників

Варіант 2

 1. 24 календарні дні.

2.31 календарний день.

3.30 календарних днів

.

А) жінки;

Б) інваліди 1 та 2 групи;

В)неповнолітні;

Г) повнолітні робітники

1
2
3

 

Високий рівень

(За правильно виконане завдання — 4 бали)

У завданні 6 дайте повну розгорнуту відповідь і запишіть її до бланка відповідей.

 1. Доведіть, що
Варіант 1 Варіант 2
Трудове право створює умови для захисту трудових прав неповнолітніх. Відповідальність за порушення трудового законодавства має свої особливості.

 

Відповіді: 1 варіант

1 – В; 2 – Г; 3 – Б; 4 – Б, В, Г; 5 – (1 – В, 2 –Б, 3 –А)

 

2 варіант:

1 –Г; 2 – Б; 3 – Б; 4 – А, Д, Ж; 5 – (1 – Г, 2 – В, 3 – Б)

 

. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ 3

ОСНОВИ ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

 

Варіант 1

Початковий рівень

(За кожне правильно виконане завдання — 0,5 бала)

Завдання 1–6 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА правильна. Виберіть правильну відповідь, позначте її в таблиці та перенесіть до бланка відповідей.

1.Обмежена цивільна дієздатність встановлена:

А) для осіб віком до 14 років;

Б) для осіб віком від 14 до 18 років;

В) для осіб, які записані матір’ю, батьком дитини до досягнення ними повноліття;

Г) для осіб, які зловживають спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами тощо , і тим ставлять себе, свою сім’ю у скрутне матеріальне становище

 

 1. Право володіння — це

 

А) можливість вилучення корисних властивостей із речі;

Б) можливість визначати юридичну і фактичну долю речі;

В) можливість власника фактично утримувати річ;

Г) можливість володіти, користуватись і розпоряджатися річчю.

 1. До першої черги спадкування не належать:

А) діти спадкодавця;

Б) рідні брати та сестри спадкодавця;

В) батьки спадкодавця;

Г) той з подружжя, який пережив спадкодавця

 1. Перешкодою для укладання шлюбу є:

А) проживання в різних містах;

Б) недієздатність осіб, які бажають укласти шлюб;

В) неотримання повної середньої освіти;

Г) відсутність джерел існування осіб, які бажають укласти шлюб;

 1. Згідно Типового договору найму приміщення, умови, що обмежують права наймача і членів його сім’ї всупереч закону, вважаються :

А) неможливими;

Б) несправедливими;

В) недоцільними;

Г) недійсними.

 1. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано:

А) догана;

Б) попередження;

В) штраф;

Г) заохочення

Середній рівень

(За кожне правильно виконане завдання — 1 бал)

У завданні 7 виберіть УСІ правильні відповіді із запропонованих. Позначте їх у таблиці та перенесіть до бланка відповідей.

 1. Спадкування відбувається за законом у разі:

А) відсутності заповіту;

Б) скасування заповіту судом;

В) визнання заповіту недійсним;

Г) неприйняття спадщини спадкоємцями за заповітом;

Д) відмова від спадщини спадкоємців за заповітом;

Е) не охоплення заповітом усієї спадщини;

Ж) відсутність спадкоємців.

 

 1. Право власності припиняється у разі:

А) відмови власника від права власності;

Б) у разі складання заповіту;

В) відчуження майна;

Г) знищення майна;

Д) реєстрації юридичної особи;

Е) конфіскації;

Ж) припинення юридичної особи.

 

У завданні 8 дайте відповідь на питання і запишіть її в таблицю, починаючи зліва.

 1. Спосіб захисту особистих і майнових прав та інтересів неповнолітніх, які не досягли 15 років і залишились без батьківського піклування, а також повнолітніх осіб, визнаних судом недієздатними.

(Пам’ятайте: клітинок у таблиці може бути більше, ніж літер у слові.)

 

У завданні 9 нарисуйте схему.

 1. Види правочинів.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Достатній рівень

(За кожне правильно виконане завдання — 1,5 бала)

Завдання 10 має на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ. Упишіть відповіді в таблицю та перенесіть до бланка відповідей.

 1. Установіть відповідність між правовим терміном і його змістом
1.Непереборна сила. А) втрати немайнового характеру, що виникли внаслідок фізичних чи моральних страждань особи; 1
 1. Випадок (казус).
Б) втрати особистого немайнового та майнового характеру, що є наслідком протиправної поведінки; 2
3 Моральна шкода. В) надзвичайні і невідворотні за цих умов обставини чи події , а також явища соціального характеру, які унеможливлюють вчинення певних угод 3
Г) обставини, у яких немає вини сторін та можливість настання яких особа не могла і не повинна була передбачити

 

У завданні 11 необхідно встановити правильну логічну послідовність тверджень. Цифрі 1 у таблиці має відповідати буква, що позначає перше твердження; цифрі 2 — буква, що позначає друге твердження тощо. Відповідь упишіть у таблицю і перенесіть до бланка відповідей.

 1. Установіть послідовність настання черги спадкування за законом
А) особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім’єю не менше ніж 5 років до часу відкриття спадщини; 1
Б) рідні дядько та тітка спадкодавця; 2
В) діти спадкодавця, той з подружжя, який його пережив, та батьки 3
Г) родичі спадкодавця до шостого ступеня споріднення; 4
Д) рідні брати та сестри спадкодавця, його баба та дід як з боку батька, так і з боку матері. 5

Високий рівень

(За повну розгорнуту відповідь — 3 бали)

У завданні 12 дайте повну розгорнуту відповідь і запишіть її до бланка відповідей.

 1. Розгляньте ситуацію і дайте їй юридичну оцінку.

У дев’ятиповерховий будинок, у якому на другому поверсі проживав громадянин Вовченко Іван, вода подавалась за графіком. Під його квартирою знаходився магазин побутової техніки. Зранку, поспішаючи на роботу, Іван відкрив водопровідний кран, але води уже не було. Знаючи, що він повернеться додому раніше, ніж звичайно подавали воду, Іван залишив кран відкритим. Однак того дня воду подали раніше на 2 години. Поки Іван повернувся додому, вода не тільки затопила квартиру, а й завдала збитків магазину на суму 5000 грн. Торговий заклад поставив вимогу перед Іваном відшкодувати завдані збитки. Громадянин Вовченко вважає, що винен не він, а водоканал і запропонував магазину звернутися з претензіями до цього підприємства, і сам звернувся до водоканалу з вимогою про відшкодування збитків, завданих його майну.

Відповіді:1 –Г, 2 – Б, 3 – Б, 4 – Б, 5 –Г, 6 – А; 7 – А, В, Г, Е,Ж, 8 – збитки, 10 – (1 – В, 2 – Г, 3 – А), 11 – (1 – В, 2 – Д, 3 – Б, 4 – А, 5 — Г)

 

 

Варіант 2

Початковий рівень

(За кожне правильно виконане завдання — 0,5 бала)

Завдання 1–6 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА правильна. Виберіть правильну відповідь, позначте її в таблиці та перенесіть до бланка відповідей.

1.Відповідно до Цивільного кодексу України особа, яка не досягла 14 років, має:

А) повну цивільну дієздатність;

Б) неповну цивільну дієздатність;

В) часткову цивільну дієздатність;

Г) обмежену цивільну дієздатність

 

 1. Право розпорядження — це

 

А) можливість вилучення корисних властивостей із речі;

Б) можливість визначати юридичну і фактичну долю речі;

В) можливість власника фактично утримувати річ;

Г) можливість володіти, користуватись і розпоряджатися річчю.

 1. До третьої черги спадкування належать:

А) рідні дядько та тітка спадкодавця;

Б) рідні брати та сестри спадкодавця;

В) баба та дід як з боку батька, так і з боку матері;

Г) утриманці спадкодавця

 1. Шлюбним договором регулюються:

А) особисті відносини подружжя;

Б) майнові та особисті права подружжя;

В) майнові відносини між подружжям;

Г) особисті відносини між подружжям та дітьми;

 1. Існують такі форми власності на землю:

А) колективна;

Б) сумісна спільна;

В) спільна часткова;

Г) приватна.

 1. Колективний договір укладається між:

А) власником (уповноваженим ним органом) і профспілковими чи іншими органами, уповноваженими на представництво трудовим колективом;

Б) колективами суміжних підприємств;

В) власником (уповноваженим ним органом) і робітником;

Г) робітником і трудовим колективом

Середній рівень

(За кожне правильно виконане завдання — 1 бал)

У завданні 7 виберіть УСІ правильні відповіді із запропонованих. Позначте їх у таблиці та перенесіть до бланка відповідей.

 1. Спадкування відбувається за законом у разі:

А) відсутності заповіту;

Б) скасування заповіту судом;

В) визнання заповіту недійсним;

Г) неприйняття спадщини спадкоємцями за заповітом;

Д) відмова від спадщини спадкоємців за заповітом;

Е) не охоплення заповітом усієї спадщини;

Ж) відсутність спадкоємців.

 

У завданні 8 дайте відповідь на питання і запишіть її в таблицю, починаючи зліва.

 1. Як називається дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав і обов’язків називається:

(Пам’ятайте: клітинок у таблиці може бути більше, ніж літер у слові.)

 

У завданні 9 нарисуйте схему.

9.Цивільна дієздатність фізичних осіб.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Достатній рівень

(За кожне правильно виконане завдання — 1,5 бала)

Завдання 10 має на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ. Упишіть відповіді в таблицю та перенесіть до бланка відповідей.

 1. Установіть відповідність між правовим терміном і його змістом
1.Зміст трудового договору. А)особлива форма трудового договору, у якому строк його дії, умови, обов’язки встановлюються угодою сторін; 1
 1. Сторони трудового договору
Б) умови, які визначають права і обов’язки сторін; 2
 1. Контракт
В) З одного боку, власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган, з другого боку — працівник 3
Г) Угода між працівником, з однієї сторони, і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим органом, з іншої, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, а власник або уповноважений ним орган зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати необхідні умови праці

 

У завданні 11 необхідно встановити правильну логічну послідовність тверджень. Цифрі 1 у таблиці має відповідати буква, що позначає перше твердження; цифрі 2 — буква, що позначає друге твердження тощо. Відповідь упишіть у таблицю і перенесіть до бланка відповідей.

 1. Установіть послідовність розгляду колективних трудових спорів
А) страйк; 1
Б) затвердження вимог трудового колективу на спільних зборах; 2
В) розгляд примирною комісією 3
Г) невиконання вимог законодавства про працю; 4
Д) розгляд   спору трудовим арбітражем.

 

Високий рівень

(За повну розгорнуту відповідь — 3 бали)

У завданні 12 дайте повну розгорнуту відповідь і запишіть її до бланка відповідей.

 1. Розгляньте ситуацію і дайте їй юридичну оцінку.

Василенко (наймодавець) уклав договір житлового найму із Федорчуком (наймачем) строком на 5 років. Наймодавець через сімейні обставини виїхав на проживання у Росію. Через чотири роки після укладання договору найму житлового приміщення Василенко пообіцяв Федорчуку продати будинок. Якраз у цей час у будинку почав протікати дах. Федорчук відремонтував його за власний кошт, а також замінив двері, вікна, встановив шафу – купе, оскільки вважав, що скоро стане власником будинку. Однак за тиждень до закінчення строку договору оренди Василенко заявив, що повертається на постійне проживання у свій будинок і не збирається його продавати. Ображений Федорчук поставив вимогу компенсувати йому витрати і відшкодувати моральну шкоду, мотивуючи тим, що він несе страждання через марну обіцянку Василенка, що він витратив багато часу, щоб знайти для ремонту найкращі матеріали, кваліфікованих робітників, тощо.

 

 

Відповіді:1 –В, 2 – Б, 3 – А, 4 – В, 5 –Г, 6 – А; 7 – А, В, Г,Д,Е, 8 –правочин, 10 – (1 – Б, 2 – В, 3 – А), 11 – (1 – Г, 2 – Б, 3 – В, 4 – Д)

 

 

 

Один комментарий на “Тести 10 клас”

 • Тетяна:

  Дякую за вчасно розміщені завдання для самостійної роботи учнів. Дуже актуально — готуюсь до уроку.

Оставить комментарий

Источник: https://nolamers.com
Корисні посилання

logo-kolegium

logo-centr_ocinyvanya

logo-Ministerstvo_osviti

logo-Pedpresa